پمپ روغن:

پمپ روغن پشت کانورتر قرار گرفته است و مدار هیدرولیک را تغذیه می کند. ان پمپ چرخشی حرکت خود را از طریق پروانه کانورتور می گیرد.

روغن از فیلتر که در کف کارتر گیربکس قرار دارد کشیده می شود و به یک تعویض کننده آبروغن (رادیات روغن) فرستاده شده خنک می شوند.سپس به قسمت های دیگر می رود. زمانی که روغن به پمپ نرسد {در اثر کیپ شدن صافی و یا کم شدن روغن} دنده خورشیدی شروع به خرده شدن می کند و فشار پمپ کم می شود و باعث سوختن صفحه ها می شود

Posted on اکتبر 12, 2015 in Uncategorized

Share the Story

About the Author

Leave a reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back to Top